Home Nástroje 33 TOP promptů pro leadery a manažery

33 TOP promptů pro leadery a manažery

by Redakce
Radim Petlach

Manažerky, manažeři, leadeři. V rámci vedení lidí a řízení projektů potřebujete řadu kompetencí popsaných níže. V každé z nich můžete využít ChatGPT, Copilota, Gemini a další nástroje jako svého poradce, oponenta, mentora nebo třeba osobního asistenta. Jednotlivé prompty jsou stavěné tak, aby byly dostatečně univerzální a sami jste si je mohli napasovat na vlastní situaci.

Autorem sady promptů je Radim Petlach, školitel v oblasti umělé inteligence.

Rozhodování

 • Navrhuji [název rozhodnutí] [týmu nebo jinému typu zúčastněné strany]. Jaké mohou být potenciální námitky proti tomuto rozhodnutí a jak je mohu řešit?
 • [Popište situaci.] Uveďte analýzu nákladů a přínosů, jaký by mohlo mít toto rozhodnutí dopad, a uveďte některé návrhy.

Řešení problémů

 • V současné době se na svém oddělení potýkám s [název problému]. Již jsem vyzkoušel/zvážil [vaše řešení]. Dejte mi pět nápadů na řešení [název výzvy], které jsou jedinečné a odlišné od toho, co jsem již udělal.
 • Můj tým se potýká s [uveďte interpersonální problém]. Jaké kroky mohu podniknout k řešení interpersonálních problémů mezi členy týmu?
 • Poskytněte strategie řešení konfliktů v týmu při práci na dálku.

Inovace a kreativita

 • Navrhněte mi několik otevřených otázek, které mohu použít, abych povzbudil členy svého týmu k vyjádření jejich názorů a nápadů na [název tématu].
 • Vyjmenujte některé techniky, které povzbudí členy týmu ke kreativnímu myšlení, a povzbuďte tišší zaměstnance, aby na poradách přispívali svými nápady.
 • Jak mohu ve svém týmu podporovat kulturu inovací?

Nastavování cílů

 • Mám nadcházející projekt, který bude [uveďte název projektu, jeho cíle, pracovní pozice členů týmu, uveďte termíny a další podstatné relevantní položky]. Uveďte mi seznam cílů SMART, které mohu stanovit pro každého člena týmu.
 • Zahajuji iniciativu, která bude [konečný cíl a účel]. Poskytněte mi seznam klíčových ukazatelů výkonnosti a krátkodobých cílů pro [názvy pracovních pozic členů týmu, kteří se budou podílet].
 • Navrhněte, jak mohu zaměstnanci pomoci rozdělit jeho výkonnostní cíl [název cíle] na zvládnutelné výsledky, kterých lze dosáhnout v [časový rámec].
Radim Petlach
Radim Petlach, autor sady promptů a školitel v oblasti umělé inteligence

Vedení schůzky

 • Chtěl bych navrhnout schůzku k řešení [název tématu]. Přítomni budou [názvy pracovních pozic]. Vytvořte program schůzky s dostatečným časem pro každého účastníka, aby se mohl zúčastnit a podělit se o své myšlenky a otázky v diskusi.
 • Navrhněte několik týmových brainstormingových aktivit pro schůzku hybridního týmu.

Hodnotící rozhovory

 • Vyjmenujte některé pozitivní aspekty výkonu mého zaměstnance, které mohu ocenit, než začnu diskutovat a řešit oblasti, které je třeba zlepšit.
 • Silné stránky mého zaměstnance jsou v [vyjmenujte silné stránky]. Na jakou roli by bylo nejlepší, aby se ve firmě přeorientoval?
 • Pomozte mi strukturovat konstruktivní rozhovor o hodnocení výkonu. Poskytněte mi také osnovu souhrnného dokumentu, který mohu předat zaměstnanci na konci hodnotící schůzky.
 • Poskytněte mi seznam klíčových faktorů, které bych měl při hodnocení výkonu členů svého týmu zohlednit.

Vztahy se stakeholdery

 • Naše firma poskytuje [to, co poskytujete] [název cílového trhu]. Uveďte rozsáhlý seznam všech našich zainteresovaných stran.
 • Navrhněte 10 způsobů, jak mohu získat zpětnou vazbu od zainteresovaných stran pro [název projektu].

Efektivní komunikace

 • Jak mohu zajistit, aby komunikace byla jasná a efektivní v situacích pod vysokým tlakem, jako je například [uveďte příklad situace pod vysokým tlakem, které čelíte v práci]?
 • Poskytněte tipy pro zlepšení komunikace v rámci hybridního týmu.

Delegování úkolů

 • Vytvoř prosím seznam účinných strategií delegování, které posílí členy týmu a sníží mou pracovní zátěž.
 • Navrhněte několik způsobů, jak mohu efektivně delegovat úkoly a zároveň zachovat kvalitu práce.

Change management

 • Poskytněte mi seznam kroků, jak vést a řídit svůj tým při organizačních změnách.
 • Navrhněte X způsobů, jak mohu efektivně sdělit zprávu o hrozícím propouštění v celé firmě a zároveň zůstat empatický.

Rozvoj a vzdělávání

 • Navrhni strategii pro podporu neustálého vzdělávání a profesního rozvoje v rámci mé role [vaše pozice].
 • Jako zkušený leader vytvoř seznam nápadů, jak mohu podpořit členy svého týmu v jejich kariérním růstu.

Krizový management

 • Tým se v současné době potýká s [uveďte název krize]. Jaké jsou účinné strategie, jak vést tým v této situaci a zajistit stabilitu s minimálními ztrátami?
 • Jaké jsou osvědčené postupy krizového řízení a jaké dokumenty budu potřebovat?

Diverzita a inkluze

 • Jak mohu ve svém týmu vytvořit inkluzivní prostředí, které si cení různých pohledů a názorů?

Analýza trhu

 • Napište zprávu o marketingovém trendu pro [odvětví], která bude obsahovat hlavní tržní trend v bodech, hlavní oblast růstu, které musím věnovat pozornost, seznam 5 nejvýznamnějších hráčů v odvětví, seznam 3 nejvýznamnějších statistik, seznam 3 nejvýznamnějších odborníků v odvětví a 3 nejvýznamnější události v odvětví.

Nábor zaměstnanců

 • Napište seznam otázek pro pohovor k posouzení technických dovedností kandidátů na [název pozice nebo týmu].

Strategie

 • Působíte jako [název] manažer společnosti [název], chystáte se uvést na trh novou [funkce produktu v 1 větě], vytvořte prosím stručný nástin dokumentu strategie pro uvedení na trh.

Autorem sady promptů Radim Petlach, školitel v oblasti umělé inteligence.

Využití AI v podnikání - AI startupy

Číst dále

AI Crunch

Online magazín AI Crunch přináší informace ze světa umělé inteligence. Sleduj nové trendy a nadějné startupy využívající potenciál AI. Obsah pro tebe chroustáme do čtivé podoby.

©2024 AI Crunch